Obchodné podmienky EnjoyEmotions s.r.o. na poskytovanie služieb na diaľku

 

Obchodná spoločnosť EnjoyEmotions s.r.o. so sídlom: Podhorského 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika  IČO: 46 563 334, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 79720/B, vydáva tieto obchodné podmienky za účelom úpravy vzájomných práv a povinností medzi EnjoyEmotions s. r. o. ako Poskytovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou ako Objednávateľom a to vo vzťahu k službám ponúkaným prostredníctvom webstránky www.enjoyemotions.sk

Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Čl. 1 Definície pojmov

1. „Poskytovateľ“ je EnjoyEmotions s. r. o. so sídlom Podhorského 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 563 334, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 79720/B.

2.“Objednávateľ“ je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá zašle Objednávku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu. V objednávke je postačujúce uviesť e-mailový kontakt na Objednávateľa.

3.“Stránka“ je webstránka, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ za účelom poskytovania Služieb – www.enjoyemotions.sk.

4.“Služba“ je vyhodnotenie testov ponúkaných na Stránke alebo uskutočnenia školenia prostredníctvom Stránky alebo zaslanie súborov na e-mail Objednávateľa, ktorý si je oprávnený tieto súbory sám vytlačiť a ľubovoľne s nimi nakladať. Aktuálna ponuka Služieb je uvedená na Stránke a v platnom Cenníku.

5.“Cena“ je cena za Službu, ktorá je uvedená v platnom Cenníku dostupnom na Stránke, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť podľa Platobných podmienok.

6.“Cenník“ je zoznam cien za Služby uverejnený na Stránke. Za cenník sa považuje aj uvedenie cien pri jednotlivých Službách.

7.“Objednávka“ je odoslaný elektronický formulár, zaslanie požiadavky e-mailom, faxom alebo písomne Objednávateľom na kontaktné údaje uverejnené na Stránke, ktorá špecifikuje objednanú Službu. Objednávka je záväzná. E-mailová adresa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s Objednávateľom a na doručovanie.

8.“Platobné podmienky“ sú platobné inštrukcie, lehoty splatnosti a výsledná cena Služby, za ktorých Poskytovateľ poskytne Službu. Na Stránke sú uvedené možné spôsoby platby za Služby, pričom sú to najmä platba prostredníctvom Bankového prevodu, služby PayPal, prostredníctvom kreditnej karty alebo prostredníctvom zaslania sms na telefónne číslo uvedené na Stránke. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk).

9.“Účet“ je bankový účet Poskytovateľa 2929871795/1100 vedený v Tatra banke, a.s. ako aj účet PayPal Poskytovateľa.

10. „Partner“ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, a ktorá vyplní formulár so žiadosťou o registráciu prostredníctvom partnerskej platformy.

 

Čl. 2 Všeobecné upozornenia

1. Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Stránky sú určené výlučne na záujmové a zábavné účely. Služby sú určené na poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti Objednávateľa a neslúžia ako diagnostika. Použitie Služieb nenahrádza osobné psychologické ani psychiatrické vyšetrenie.

2. Poskytovateľ nie je psychológ ani psychiater.

3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu Objednávateľa na výsledok testu ani na akékoľvek poskytnutie Služby.

4. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie poskytovaných Služieb. Služby sú určené pre zábavu Objednávateľa. Poskytovateľ upozorňuje, že v prípade Služieb zasielaných na e-mail Objednávateľa na účely tlače, takto vytlačený e-mail Poskytovateľa, resp. jeho prílohy nie sú určené pre deti mladšie ako 36 mesiacov a aj pri používaní staršími deťmi je potrebný dohľad rodičov.

 

Čl. 3 Vznik zmluvného vzťahu

1. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky – na diaľku – odoslaním Objednávky Objednávateľom (oferta) a jej prijatím Poskytovateľom elektronickou odpoveďou e-mailom alebo sms správou na mobilné číslo uvedené Objednávateľom. Uvedená e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript (akceptácia). K uzavretiu Zmluvy môže dôjsť aj akceptáciou Objednávky Poskytovateľom a to poskytnutím objednanej Služby.

2. Predmetom Zmluvy je Služba špecifikovaná v Objednávke príp. jej prijatí.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.

4. Poskytovateľ je oprávnený zaslať v prijatí Objednávky zmeny Objednávky, ktoré vyplynú z povahy veci alebo z právnych predpisov.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi dôsledkom toho, že Objednávateľ zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Objednávateľovi dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Poskytovateľa.

6. Vzhľadom k povahe poskytovaných Služieb nie je možné Objednávku stornovať, zrušiť alebo od nej odstúpiť, keďže výsledok testu obdrží Objednávateľ bez odkladu po úhrade Ceny podľa Cenníka ako aj objednanú Službu obdrží na zadaný e-mail opäť bez odkladu po uhradení Ceny podľa Cenníka.

 

Čl. 4 Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 100% Ceny bez odkladu pri zadaní Objednávky na Účet vopred, čiže pred poskytnutím Služby. Poskytovateľ je povinný dodať Službu až po uhradení Ceny. V prípade ak Objednávateľ Cenu neuhradí ani do 3 dní odo dňa zaslania Objednávky platí, že od Zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednanej Služby.

2. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na Účet alebo odoslaním sms správy na telefónne číslo určené Poskytovateľom.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% Ceny nie je Poskytovateľ povinný začať s vybavovaním Objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie Objednávky a dodanie Služby.

4. Poskytovateľovi vzniká nárok na úhradu Ceny odvolaním Objednávky Objednávateľom.

5.Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvy v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti Ceny o viac ako 7 dní.

6. Objednávateľ si je oprávnený zvoliť akýkoľvek Poskytovateľom umožňovaný spôsob platby. Spôsoby platby umožňované Poskytovateľom sú zverejnené na Stránke.

7. Poskytovať vystaví a zašle na e-mail uvedený Objednávateľom v objednávke daňový doklad za každú službu, ktorú si Objednávateľ objednal a uhradil. Objednávateľ súhlasí s tým, že zjednodušená elektronická faktúra je zasielaná alebo sprístupnená elektronicky.

 

Čl. 5 Spracovanie osobných údajov

1. Objednávateľ a Partner dáva súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov Poskytovateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom 428/2002 Z.z., odo dňa registrácie na Stránke na dobu neurčitú v rozsahu všetkých poskytnutých údajov Objednávateľom alebo Partnerom a požadovaných údajov Poskytovateľom.

2. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu Objednávky je nevyhnutné na plnenie Zmluvy.

3. Počas poskytovania služby zodpovedá Objednávateľ alebo Partner za aktuálnosť svojich osobných/identifikačných údajov.

 

Čl. 6 Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia jeho povinností predvídal alebo mohol predvídať škodu na strane Objednávateľa alebo na strane Partnera vo výške 0 EUR alebo inej meny, s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy poznal alebo mal poznať. Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa za škodu v súvislosti s poskytnutím Služby podľa Objednávky ako aj za ušlý zisk.

2. V prípade neposkytnutia Služby z dôvodov výlučného zavinenia na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Cenu.

3. Poskytovateľ vychádza z údajov poskytnutých Objednávateľom a tieto nie je povinný overovať. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť ním poskytnutých údajov a informácií, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady a škodu Poskytovateľovi, ktoré mu vznikli.

 

Čl. 7 Autorské práva

1. Poskytovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k poskytovaným Službám a v prípade testov je majiteľom licencie na ich použitie spôsobom ako ich používa na web stránke. Objednávateľ ani Partner nie je oprávnený za žiadnych okolností šíriť akýmkoľvek spôsobom ďalej Poskytovateľom poskytnutú Službu (napr. video, prílohy k e-mailom kde budú kartičky alebo iné obrázky): Takéto neoprávnené používanie a rozmnožovanie sa trestá.

 

Čl. 8 Osobitné ustanovenia pre Partnerov

1. Poskytovateľ dáva pre kohokoľvek možnosť zapojiť sa do propagácie jeho Stránky a to prostredníctvom umiestnenia odkazov a bannerov na inú stránku, do osobných e-mailov alebo na facebook resp. prostredníctvom iných sociálnych sietí.

2. Partnerovi vzniká nárok na províziu ak Objednávateľ, ktorý si objedná u Poskytovateľa Služby a tieto aj v plnom rozsahu uhradí do 30 dní od vzhliadnutia reklamy umiestnenej Partnerom a ak bol Objednávateľ motivovaný k využitiu Služieb Poskytovateľa práve prostredníctvom reklamy Partnera. V prípade pochybností musí Partner preukázať, že mu nárok na províziu vznikol.

3. Výška provízie pre Partnerov je určená percentuálne z ceny Služby, ktorú si Objednávateľ preukázateľne doporučený Partnerom objedná u Poskytovateľa a uhradí za ňu Cenu v plnom rozsahu nasledovne:

a) Ak je výška celkovo uhradených Služieb od všetkých Objednávateľov preukázateľne odporučených Partnerom za jeden kalendárny mesiac: od 0 EUR do 150 EUR je výška provízie 10% z celkovej ceny uhradených Služieb všetkých Objednávateľov odporučených jedným Partnerom

b) Ak je výška celkovo uhradených Služieb od všetkých Objednávateľov preukázateľne odporučených Partnerom za jeden kalendárny mesiac: od 151 EUR do 500 EUR je výška provízie 15% z celkovej ceny uhradených Služieb všetkých Objednávateľov odporučených jedným Partnerom

c) Ak je výška celkovo uhradených Služieb od všetkých Objednávateľov preukázateľne odporučených Partnerom za jeden kalendárny mesiac: nad 500 EUR je výška provízie 20% z celkovej ceny uhradených Služieb všetkých Objednávateľov odporučených Partnerom.

4. Percentuálna výška (10%, 15%, 20%) provízie pre partnera sa vypočítava mesačne t.j. pre každý mesiac samostatne.

5. Nárok na vyplatenie provízie vznikne Partnerovi až potom, ako Partner získa minimálne 10 EUR na províziách a to na základe výslovnej písomnej žiadosti Partnera. Provízie sú vyplácané vždy len prvý týždeň v mesiaci, pokiaľ o ich vyplatenie Partner požiadal mailom Poskytovateľa najneskôr posledný deň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, kde mu vznikol nárok na vyplatenie provízie. Vyplácanie provízií je prostredníctvom PayPal v mene EUR alebo USD. V Slovenskej republike je možnosť vyplácať provízie aj prevodom na bankový účet, ak je tento vedený bankou na území SR. Poplatky za prevod či už PayPal, alebo bankový prevod znáša Partner v plnej výške. Partner v žiadosti uvedie požadovaný spôsob platby provízie.

6. Reklamná plocha, odkaz na Stránku alebo banner nemôžu byť umiestnené na www stránkach, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, či dobrými mravmi, na www stránkach, ktoré majú pornografický charakter a na www stránkach, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, či sú určené k propagácií a k šíreniu názorov extrémnej lavice, či extrémnej pravice, alebo inak môžu znižovať dobré meno Poskytovateľa.

7. Poskytovateľ má právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu právo na zrušenie účtu akéhokoľvek Partnera a tak zrušenie spolupráce s týmto Partnerom.

8. Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť výšku poskytovanej provízie ako aj podmienky jej poskytnutia a cenové hladiny objednaných Služieb.

9. Počet provízií Partnera je neobmedzený.

10. K vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Partnerom dochádza elektronicky – na diaľku prostredníctvo Stránky. Poskytovateľ akceptuje návrh Partnera zaslaním akceptačného e-mailu alebo sms správy..

 

Čl. 9 Osobitné ustanovenia pre poskytovanie darov

1. Fyzické a právnické osoby sú oprávnené poukazovať Poskytovateľovi finančné dary, pričom využitie takto získaných finančných prostriedkov bude na účely podpory rozvoja a projektov v oblasti emocionálnej inteligencie. Poskytovateľ bude informovať na Stránke o výške poskytnutých darov a o spôsobe ich využitia.

2. Fyzické a právnické osoby sú oprávnené poukazovať Poskytovateľovi dary, ktorých účel nie je určený.

 

Čl. 10 Zánik Zmluvy

1. Zmluva zaniká splnením, odstúpením v zmysle obchodných podmienok alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.

2. Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve zo strany Poskytovateľa.

3. Vzhľadom k charakteru poskytovaných Služieb Objednávateľ nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ poskytuje Služby, ktoré nie je možné vrátiť, keďže sa jedná o karty zasielané na e-mail Objednávateľa ktoré si Objednávateľ sám vytlačí na vlastnom zariadení alebo o výsledky testov, ktoré si Objednávateľ spravil na Stránke. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že Poskytovateľ nepredáva tovar.

 

Čl. 11 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom prijatia Objednávky Poskytovateľom.

2. Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.

3. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. V prípade vzniku sporov medzi stranami zo zmluvného vzťahu založeného Stránkou je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.

5. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pravidelne oboznamuje s informáciami uvádzanými Poskytovateľom na Stránke, najmä s popisom Služieb, Cenníkom a týmito Obchodnými podmienkami, ktoré môže poskytovateľ aktualizovať.

6. Písomnosti zaslané Poskytovateľom Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom, taktiež prostredníctvom sms správy a v prípade ak je nevyhnutné tieto zaslať poštou tak sa použije adresa Objednávateľa uvedená v Objednávke. V prípade zaslania zásielky poštou sa zásielka Poskytovateľa považuje za doručenú uplynutím 10 dní odo dňa jej zaslania, v prípade faxu vytlačením potvrdenia o prijatí faxu a v prípade zasielania zásielky e-mailom odoslaním e-mailu a to bez ohľadu na skutočnosť či sa o nej Objednávateľ dozvedel.

7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.02.2013